MEVZUAT

YÜKÜMLÜLÜKLER

İȘVERENİN İȘ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5 –

1. İșveren, ișyerlerinde alınması gereken iș sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iș kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalıșanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalıșanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla ișyeri hekimi, iș güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalıșan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

2. İșveren, ișyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB'lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

3. İșveren, ișyeri hekimi ve iș güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar. Tam süreli ișyeri hekimi görevlendirilen ișyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

4. Üçüncü fıkrada belirtilen sürenin hesaplanmasında, çalıșanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İș Kanununa göre belirlenen haftalık çalıșma süresi dikkate alınır.

5. İșveren;

  1. İș sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir șekilde çalıșması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,
  2. Görevlendirdiği kiși veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karșılamakla,
  3. İșyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında ișbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,
  4. Görevlendirdiği kiși veya hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iș sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,
  5.  İșyeri hekimi, iș güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalıșma süresini sağlamakla,yükümlüdür.  

6. İș sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere ișyerinden personel görevlendirmek veya OSGB'lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden ișverenin bu hizmetlere ilișkin yükümlülükleri devam eder.

7. İșyerinde görev yapan ișyeri hekimi, iș güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB'lerin İș Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

İȘVERENİN KATILIM SAĞLAMA VE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 6 – (1) İșveren;

a. İșyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB'de görevli ișyeri hekimi, iș güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalıșan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.

b. Görevlendirdiği veya hizmet aldığı OSGB'de görev yapan kișiler ile bunların çalıșma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çalıșan temsilcisi ve çalıșanları bilgilendirir.

c. Çalıșanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kiși veya hizmet aldığı OSGB'yi, bașka ișyerlerinden çalıșmak üzere kendi ișyerine gelen çalıșanları ve bunların ișverenlerini bilgilendirir.

d.  Bașka bir ișyerinden kendi ișyerine çalıșmak üzere gelen çalıșanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kiși veya hizmet aldığı OSGB'lerin ulașabilmesini sağlar.

e. İș sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri görevlendirdiği kiși veya hizmet aldığı OSGB ile ișbirliği içerisinde yapar.

İȘVERENİN SAĞLIK VE GÜVENLİK KAYITLARI VE ONAYLI DEFTERE İLİȘKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7 –

1. İșveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

  1. İșyerinde yürütülen iș sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilișkin her türlü kaydı,
  2. İșten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalıșanların kișisel sağlık dosyalarını,

saklar.

2. Çalıșanın ișyerinden ayrılarak bașka bir ișyerinde çalıșmaya bașlaması halinde, yeni ișveren çalıșanın kișisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki ișveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

3. Onaylı defter ișyerinin bağlı bulunduğu Çalıșma ve İș Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

4. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iș güvenliği uzmanı, ișyeri hekimi ile ișveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler ișverene tebliğ edilmiș sayılır.

5. Onaylı defterin asıl sureti ișveren, diğer suretleri ise iș güvenliği uzmanı ve ișyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından ișveren sorumludur. Teftișe yetkili iș müfettișlerinin her istediğinde ișveren onaylı defteri göstermek zorundadır.