HİZMETLERİMİZ

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

6331 sayılı Yeni İș Sağlığı ve İș Güvenliği Kanunu'na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm ișyerlerinde “ risk değerlendirme/ risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıștır.

İșyerinde var olan ya da dıșarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalıșmalar" olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil Durum Planı'nı tüm ișyerlerinin hazırlaması gerekmektedir. (Madde 10)

RİSK ANALİZİ nedir?

Risk analizi: İșyerinde var olan ya da dıșarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüșmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaștırılması amacıyla yapılması gerekli çalıșmalardır.

NEDEN RİSK ANALİZİ YAPTIRILMALIDIR?

İșyerinde risk analizi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, ișletmenin ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İșyerlerinde meydana gelen iș kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki gerek iș kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Risk analizi ile belirlenen riskler kontrol altına alınarak meslek hastalığı ve iș kazalarının minimuma inmesi sağlanır.

 

RİSK ANALİZİNİN İŞYERİNE VE ÜLKEYE SAĞLAYACAĞI PSİKO-SOSYAL VE EKONOMİK YARARLAR

 

İȘLETME AÇISINDAN YARARLARI

İș kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalıșmaların sonucunda alınacak önlemlerle;

 • İșletmenin sağlık giderleri azalacak
 • Tazminat giderleri azalacak
 • Güvenli çalıșma ortamında verimlilik artacak
 • Üretimde kalite yükselecek
 • İșletme güven ve prestij kazanacak
 • Pazar payı yükselecek
 • Ekonomik yönden güçlü hale gelecek

 

ÜLKE AÇISINDAN YARARLARI

 • Çalıșanlardan hastalanan ve iș göremez durumuna düșenlerin sayısı azalacak
 • Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak
 • Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileșecek
 • Çalıșma barıșına katkı sağlayacak
 • Gayri safi milli hasılanın yaklașık %3 'ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke kalkınmasında kullanılacak
 • Refah toplumuna dönüșümü hızlandıracak
 • Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır.

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI GEREKEN DURUMLAR

 1. Yeni bir makine veya ekipman alınması,
 2. Yeni tekniklerin geliștirilmesi,
 3. İș organizasyonunda veya iș akıșında değișiklikler yapılması,
 4. Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,
 5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değișiklik yapılması,
 6. İș kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
 7.  İș kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi ișyerindeki iș sağlığı ve güvenliğini ciddi șekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

7OSGB olarak çalıștığımız firmalarda yapmıș olduğumuz risk analizlerinde izlediğimiz yollar ve kullandığımız farklı risk analiz metotları așağıdaki gibidir.

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜREÇLERİ VE METOTLARI

 

Risk Değerlendirmesi Süreçleri

A) Planlama

B) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması

C) Bilgi Ve Veri Toplama

D) Tehlikelerin Tanımlanması

E) Risk Tahmini

F) Risk Değerlendirmesi

G) Önlemlerin Belirlenmesi

H) Dokümantasyon

I) Denetim, İzleme Ve Gözden Geçirme

 

Risk Değerlendirme Metotları

 • Başlangıç Tehlike Analizi –pha
 • İș Güvenliği Analizi – Jsa
 • Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
 • Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi
 • Tehlike Ve İșletilebilme Çalışması Metodolojisi – Hazop
 • Güvenlik Denetimi
 • Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- Fta
 • Olası Hata Türleri Ve Etki Analizi Metodolojisi - Fmea/fmeca
 • Olay Ağacı Analizi – Eta
 • Neden - Sonuç Analizi
 • Fine – Kinney

 

RİSK ANALİZİ YAPTIRMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM ?

Risk analizi yaptırmayanlara ise ocak ayından bașlamak üzere her ay için 3234 Lira, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4851 Lira aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir.